Јавна набавка добара – Набавка нафтних деривата – евро дизел